Habitate

Vegetaţia sitului se încadrează în etajul montan şi se caracterizează printr-o mare omogenitate, datorită naturii reliefului şi uniformităţii climatului. În sit domină pădurile (72%), în special cele de amestec de fag şi brad. Au fost identificate  8 tipuri de habitate de interes comunitar:

4060 Tufărişuri alpine şi boreale;

9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum;

9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum;

91D0* Turbării cu vegetaţie forestieră;

91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae,

91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)

91Y029 Păduri dacice de stejar şi carpen;

9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea);

Dintre acestea, două sunt prioritare:

Cod 91D0  Turbării cu vegetatie forestieră în zona situată în Ocolul Silvic Bistriţa-Bârgăului, U.B. I. Piatra Mare, u.a. 12B, 13B ,14B și

Cod 91E0 Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) îm zona situată pe Valea Budacului, Ocolul Silvic Dealul Negru.

O notă aparte pe valea Cuşma o reprezintă apariţia plantaţiilor de stejar, măr şi păr (numite „rariște“ sau „breite“), care permit utilizarea terenurilor slab fertile drept păşuni, atrăgând fauna sălbatică şi scăzând presiunea asupra culturilor agricole